Bank Nieruchomości

Cele inwestowania w nieruchomości. Dlaczego warto inwestować w nieruchomości?

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości? Jakie inwestycyjne cele spełniają nieruchomości? Zalety inwestowania w nieruchomości.

 

Dynamiczny rozwój gospodarczy w ostatnich dekadach oraz poszukiwania przez inwestorów atrakcyjnych pod względem dochodowym możliwości alokacji kapitału pociągnęły za sobą wzrost zainteresowania szeroko rozumianym inwestowaniem. Konsekwencją poszukiwań w celu znalezienia najkorzystniejszego – w danych warunkach ekonomicznych i danym określonym momencie – kierunku lokowania posiadanego kapitału jest ciągła jego migracja między poszczególnymi segmentami, częściami rynku i ponad jego administracyjnymi granicami, co stało się podstawowym czynnikiem doprowadzającym do globalizacji gospodarki

 

Inwestycja - czym jest?

 

Z terminem “Inwestowania” ściśle związane jest samo pojęcie “inwestycja”. Zgodnie z ustawą rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. przez inwestycję “rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziału w zyskach), lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe, oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści”. 

Inwestycja może być także rozumiana jako środek zabezpieczający kapitał przed utratą wartości, lub generujący stały pasywny strumień przynoszący dochód (np. z tytułu wynajmu). W szerszym ujęciu, inwestycje są komplementarne ze strukturami inwestycyjnymi, które mają za zadanie pomóc w osiągnięciu wcześniej przyjętego i założonego celu. W gospodarce rynkowej istnieje wiele form inwestycji charakteryzujących się indywidualnym i zróżnicowanym poziomem ryzyka. W związku ze sporym stopniem zróżnicowania poszczególnych rodzajów aktywów inwestycyjnych, nie jest łatwo określić ich wspólne i jednolite cechy. Niemniej jednak, spośród wszystkich możliwych kierunków inwestycyjnych, powszechnie za najbezpieczniejszy i najstabilniejszy kierunek lokowania kapitału uznawany jest rynek nieruchomości. 

 

Inwestycje w nieruchomości - specyfika.

 

Poziom zainteresowania i aktywność na rynku nieruchomości, w związku z tym, że stanowi on element rynku kapitałowego, silnie uzależniony jest od trendu, popytu i zainteresowania inwestowaniem na innych rynkach alternatywnych, gdzie wyróżnia się; rynek papierów wartościowych, rynek towarów i surowców, dzieł czy kamieni szlachetnych. Często obserwowane, zmiany trendów lub paniczne wycofywanie z określonego segmentu kapitału, z reguły skutkuje poważnymi turbulencjami na przestrzeni wszystkich segmentów rynkowych. Skutki takich zjawisk są trudne do oszacowania, a to z kolei implikuje niepewność rynkową, która co do zasady związana jest nie tylko ze skutkami ekonomicznymi, ale również z konsekwencjami społecznymi, politycznymi i środowiskowymi. Aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości ze względu na złożoność czynników towarzyszących, charakteryzuje się stosunkowo niską zmiennością w porównaniu z innymi dobrami inwestycyjnymi, pomimo tego, że rynek nieruchomości mocno powiązany jest z innymi sektorami gospodarki, wyróżniającprzede wszystkim sektor bankowy, budowlany, i finansowy.

Kapitał zainwestowany na rynku nieruchomości ma swoje miejsce w czasie, który w pewnym sensie warunkuje poziom satysfakcji uzyskany przez inwestora. W sensie ekonomicznym, satysfakcja ta jest determinowana i uzależniona od osiągniętej stopy zwrotu, dynamiki wzrostu wartości rynkowej nieruchomości, lub stopy dochodu osiąganej z inwestycji o charakterze pasywnym. Podstawowym wskaźnikiem weryfikującym trafność i obiektywne porównanie inwestycji jest stopa dochodu (stopa zwrotu) z kapitału, lub stopa strumienia dochodu które ta inwestycja generuje.

 

Zalety inwestycji w nieruchomości. Cele inwestycji na rynku nieruchomości.


Inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne - w swoim imieniu, lub w imieniu innego podmiotu - bazując na dwóch podstawowych parametrach jakim jest cel inwestycji oraz poziom ryzyka który jest nierozłącznym elementem każdej decyzji inwestycyjnej. Decydując się ulokować kapitał na rynku nieruchomości, inwestor ma pewne cele wiążące się z tym działaniem. Podstawowym celem inwestycji na rynku nieruchomości jest stabilny wzrost zainwestowanego kapitału i oczywiście zysk, który wynika z istoty inwestycji. W przypadku inwestowania na rynku nieruchomości, najczęściej przez pojęcie zysku rozumie się dodatnią różnicę pomiędzy ceną kupna danej nieruchomości, a ceną jej sprzedaży. Różnica ta może zostać wygenerowana skutek wzrostu wartości nieruchomości w okresie jej posiadania lub przez pryzmat innych czynności, w konsekwencji których nieruchomość mogła zyskać na wartości.

Oprócz zysków o charakterze dochodowym i bezpośrednim, kolejnym istotnym celem jest dokonywanie inwestycji w celu osiągania dochodów pasywnych, głównie w postaci czynszów - w przypadku zdecydowania się na przeznaczenie nieruchomości pod wynajem lub dzierżawę. Wysokość czynszu powinna z reguły być na tyle wysoka, by pokrywała wszystkie koszty związane z obsługą nieruchomości. Drugą postać jaką mogą przyjmować dochody w formie pasywnej, to dywidendy, z tytułu posiadania papierów wartościowych spółek różnorodnie zajmujących się nieruchomościami.

Kolejnym celem inwestowania w nieruchomości jest chęć zabezpieczenia środków finansowych, głównie w celu ochrony kapitału przed inflacją. Motywacją tego działania jest zachowanie realnej wartości kapitału.

W kontekście innych celów jakimi kierują się uczestnicy tego rynku możemy wymienić uzyskanie ulg podatkowych. Kodeks Podatku dochodowego mówi, iż w przeciwieństwie do wielu innych inwestycji dochód uzyskany na skutek wynajmu może być w pewien sposób chroniony, w celu zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Innymi celami którymi sugerują się inwestorzy, to zabezpieczenie kapitału przed nadmierną konsumpcją, “odmrożenie kapitału” przez zaciągnięcie kredytu hipotecznego, czy chociażby poprawę warunków mieszkaniowych z czym wiąże się np. prowadzenie działalności gospodarczej, uzyskanie prestiżu itp.
 

Co brać pod uwagę przy inwestowaniu w nieruchomości?
 

Cele inwestycyjne, którymi kierują się inwestorzy na rynku nieruchomości, niezależnie od tego czy są to inwestorzy instytucjonalni czy indywidualni, są z reguły odmienne i i zindywidualizowane. Różnice te wynikają przede wszystkim z różnorodności ich profilu i potrzeb inwestycyjnych. Co do zasady, inwestorzy dostosowują typ inwestycji do swojego profilu inwestycyjnego, uwzględniając przy tym ich personalny poziom tolerancji ryzyka oraz skłonność do jego podejmowania, oczekiwania co do stopy zwrotu, oraz horyzont czasowy po którym inwestycja powinna generować zyski. Dobierają oni inwestycje w taki sposób, żeby ten cel móc osiągnąć - uwzględniając przy tym koszty związane z upływem czasu, procesem realizacji inwestycji, współczynnik inflacji oraz ryzyko inwestycyjne. Inwestor określa także tzw. oczekiwaną stopę wzrostu, czyli taką, która pozwoli mu pokryć i odzyskać kapitał przeznaczony na poczynione nakłady.

    Udostępnij

Komentarze

Brak komentarzy - bądź pierwszym użytkownkiem, który skomentuje ten artykuł

Aby dodać komentarz, zarejestruj się

Zarejestruj się

Popularne artykuły

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Zakres cenowy oraz obszar porozumienia w nieruchomościach. ...

Czym jest zakres ceny i obszar porozumienia? Elastyczny sposób na wycenę nieruchomości  ...

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Jakie dokumenty są potrzebne przy sprzedaży mieszkania? Do...

Jakie dokumenty są potrzebne przy sprzedaży mieszkania? Dokumenty wymagane przy sprzedaży mi ...

Dołącz już dziś

Miej udział w dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości