Bank Nieruchomości

Regulamin serwisu bank-nieruchomosci.pl

 

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://bank-nieruchomosci.pl (dalej jako: „Bank-nieruchomosci.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Bank-nieruchomosci.pl jest portalem o charakterze ogłoszeniowym adresowanym do osób zamierzających kupić, sprzedać, oddać do wynajęcia lub nająć nieruchomość. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie, edytowanie, przeglądanie oraz wyszukiwanie ogłoszeń w odpowiednich kategoriach wskazanych na stronie Bank-nieruchomosci.pl.

Treści zamieszczone w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Serwis ułatwia wstępny kontakt pomiędzy użytkownikami, w tym umożliwia składanie propozycji cenowych, jednakże celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu danego ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców i nie jest stroną zawieranych przez nich umów.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Bank-nieruchomosci.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
 


1) POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. 1. Właścicielem Bank-nieruchomosci.pl jest Piotr Natkaniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR NATKANIEC BANK NIERUCHOMOŚCI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rodakowskiego 16B,  30-094 Kraków, NIP 5213941255, REGON 520099674 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@bank-nieruchomosci.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.

b) FORMULARZ ZAPYTANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie każdego Ogłoszenia umożliwiający nawiązanie kontaktu z ogłoszeniodawcą i złożenie zapytania dotyczącego przedmiotu Ogłoszenia.

c) FUNKCJA „ZŁÓŻ PROPOZYCJĘ CENY” – Usługa Elektroniczna umożliwiająca wstępny kontakt pomiędzy Użytkownikiem, który jest zainteresowany danym Ogłoszeniem a Użytkownikiem, który zamieścił to Ogłoszenie w celu wstępnej selekcji propozycji cenowych i ewentualnego kontynuowania kontaktu już poza Serwisem Internetowym

d) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach i Ogłoszeniach zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

e) KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

f) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

g) OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy dotyczące najmu lub sprzedaży nieruchomości, niezależnie od ich nazwy, w tym przede wszystkim ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu ogłoszenia, zamieszczone w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

h) REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

i) SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BANK-NIERUCHOMOSCI.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://bank-nieruchomosci.pl.   

j) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

k) USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Bank-nieruchomosci.pl, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

l) USŁUGODAWCA – Piotr Natkaniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR NATKANIEC BANK NIERUCHOMOŚCI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rodakowskiego 16B, 30-094 Kraków, NIP 5213941255, REGON 520099674 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@bank-nieruchomosci.pl.

m) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

n) WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

 

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BANK-NIERUCHOMOSCI.PL

 

 1. 1. Bank-nieruchomosci.pl powstał, aby połączyć osoby zamierzające zamierzających kupić, sprzedać, oddać do wynajęcia lub nająć nieruchomość. Serwis Internetowy realizuje te założenia poprzez udostępnienie Usługobiorcom możliwości zamieszczania, przeglądania oraz wyszukiwania Ogłoszeń w odpowiednich kategoriach wskazanych na stronie Serwisu Internetowego.

 

2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą – ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.

 

3. Usługodawca nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Usługobiorcy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Serwis Internetowy nie prowadzi pośrednictwa w zawieraniu umów oraz dokonywaniu jakichkolwiek płatności w przedmiocie zamieszczanych w nim Ogłoszeń. Usługodawca nie jest stroną zawieranych między Usługobiorcami umów i nie świadczy na ich rzecz innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w Regulaminie.

 

4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

5. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Serwisie Internetowym danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w Ogłoszeniach przez Usługobiorców. Usługodawca przestrzega w tym zakresie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

6. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Serwis ani że okaże się on przydatna w osiągnięciu rezultatów oczekiwanych przez Usługobiorcę. Usługodawca udostępnia Bank-nieruchomosci.pl w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań.

 

7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. Dlatego by uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

 

3) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 

 1. 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
     a) Funkcja "Złóż propozycję ceny"
     b) Formularz zapytania
     c) Formularz kontaktowy
     d) Newsletter
     e) Konto
     f) Wyszukiwarka
     g) Zamieszczanie ogłoszeń
 3.  

3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

 

4. Usługodawca obowiązany jest do należytego świadczenia Usług Elektronicznych.

 

5. Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest bezpłatne.

 

4) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 

 1. 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 2.  

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, (2) kliknięciu pola „Prześlij formularz rejestracji” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz hasło. Korzystani z Konta jest również możliwe po zalogowaniu się na Konto za pomocą danych konta Usługobiorcy w serwisie Facebook.com lub konta Google.

 

3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. przed zamieszczeniem Ogłoszenia).

 

4. Konto umożliwia również Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Bank-nieruchomosci.pl, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta, takich jak np. Funkcja „Złóż propozycję ceny”.

 

5. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

 

6. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.

 

7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bank-nieruchomosci.pl.

 

5) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

 

 1. 1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, które następnie stanie się widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Bank-nieruchomosci.pl.
 2.  

2. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego z poziomu Konta Usługobiorcy oraz wymaga dokonania przez Usługobiorcę dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienia formularza danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (2) kliknięcia pola „Zapisz ogłoszenie”.

 

3. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

 

4. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia wyłącznie Ogłoszenia dotyczących sprzedaży lub najmu nieruchomości oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń. Treść Ogłoszeń powinna być formułowana w języku polskim oraz zgodnie z wytycznymi wskazywanymi w formularzu dodawania Ogłoszenia.

 

5. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącego tej samej nieruchomości.

 

6. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.

 

7. Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w znalezieniu osób zainteresowanych przedmiotem Ogłoszenia Usługobiorcy.

 

6) USŁUGI DODATKOWE - EKSPORT OGŁOSZEŃ

 

 1. 1. Usługodawca udostępnia techniczną możliwość zamieszczania Ogłoszeń poprzez ich eksport z zewnętrznych systemów informatycznych CRM.

 

 1. 2. Funkcjonalność, o której mowa w pkt. 6.1 wyżej, stanowi bezpłatną usługę dodatkową, przeznaczoną wyłącznie dla Usługobiorców niebędących konsumentami, tj. w szczególności dla agencji nieruchomości lub deweloperów.
 2.  
 3. 3. Celem skorzystania z usług dodatkowych w zakresie eksportu Ogłoszeń do Serwisu Internetowego, niezbędny jest bezpośredni kontakt z Usługodawcą z użyciem Formularza rejestracyjnego dla agencji i pośredników lub danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu. 
 4.  
 5.  

7) FUNKCJA „ZŁOŻ PROPOZYCJĘ CENY”

 

 1. 1. Funkcja „Złóż propozycję ceny” umożliwia wstępny kontakt pomiędzy Użytkownikiem, który jest zainteresowany danym Ogłoszeniem a Użytkownikiem, który zamieścił to Ogłoszenie w celu wstępnej selekcji propozycji cenowych i ewentualnego kontynuowania kontaktu już poza Serwisem Internetowym.
 2.  

2. Korzystanie z Funkcji „Złóż propozycję ceny” przebiega według następującego schematu:

 

3. Po przejściu przez Użytkownika na stronę Ogłoszenia, którym jest zainteresowany, Użytkownik wybiera w sekcji „Złóż propozycję ceny” proponowaną przez Użytkownika cenę i proponowany sposobu finansowania oraz przesyła propozycję przez kliknięcie przycisku „Zaproponuj”.

 

4. Po kliknięciu przez Użytkownika zainteresowanego Ogłoszeniem przycisku „Zaproponuj”, zarówno ten Użytkownik, jak i Użytkownik, który zamieścił Ogłoszenie otrzymują za pośrednictwem Serwisu powiadomienie o złożeniu propozycji cenowej w formie SMS oraz mailowej.

 

5. Propozycja cenowa nie jest wiążąca dla żadnego z Użytkowników i nie stanowi oferty. Ma ona jedynie charakter zaproszenia do prowadzenia rozmów w sprawie ewentualnej transakcji.

 

6. Użytkownik będący ogłoszeniodawcą podejmuje decyzję w odniesieniu do otrzymanej propozycji cenowej korzystając z funkcji dostępnej w panelu swojego Konta lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie z Użytkownikiem zainteresowanym Ogłoszeniem w celu sfinalizowania transakcji.

 

7. W przypadku odrzucania propozycji cenowej, Użytkownik, który przesłał propozycję otrzymuje za pośrednictwem Serwisu powiadomienie o odrzuceniu jego propozycji cenowej w formie SMS oraz mailowej. W takim przypadku, Użytkownik, którego propozycja został odrzucona może przesłać kolejną propozycję cenową.

 

8. Jeżeli Użytkownik będący ogłoszeniodawcą jest zainteresowany otrzymaną propozycją cenową, kontaktuje się z mailowo lub telefonicznie z Użytkownikiem zainteresowanym Ogłoszeniem w celu sfinalizowania transakcji.

 

9. Jeżeli Użytkownik będący ogłoszeniodawcą nie odniesie się w żaden sposób do otrzymanej propozycji cenowej, wygasa ona w chwili zakończenia wyświetlania Ogłoszenia.

 

10. Funkcja „Złóż propozycję ceny” jest Usługą Elektroniczną i korzystanie z niej ulega zakończeniu z chwilą zakończenia przez Użytkowników komunikacji za pośrednictwem Serwisu w sprawie danego Ogłoszenia. Korzystanie z Funkcji „Złóż propozycję ceny” wymaga posiadania Konta.

 

8) WARUNKI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. 1. Korzystanie z Formularza Zapytania możliwe jest po zalogowaniu na Konto i przejściu do strony dowolnego Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie Internetowym oraz wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika po przejściu do sekcji „Kontakt” – (1) wypełnienia Formularza Zapytania treścią wiadomości kierowanej do ogłoszeniodawcy i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola „Wyślij wiadomość”.
 2.  

2. Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Korzystanie z Formularza Zapytania nie wymaga posiadania Konta, jednak w przypadku braku Konta Formularz Zapytania wymaga podania dodatkowo imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu email przez Użytkownika przesyłającego zapytanie za jego pośrednictwem.

 

3. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę tematu i treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy.

 

4. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Korzystanie z Formularza Kontaktowego nie wymaga posiadania Konta, jednak w przypadku braku Konta Formularz Kontaktowy wymaga podania dodatkowo imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu email przez Użytkownika przesyłającego zapytanie za jego pośrednictwem.

 

5. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola akcji.

 

6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bank-nieruchomosci.pl.  

 

7. Korzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest po przejściu na stronę główną Serwisu Internetowego albo do jednej z głównych kategorii Ogłoszeń dostępnych na stronie Bank-nieruchomosci.pl. Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie Ogłoszeń zawierających wpisaną przez Usługobiorcę frazę słowną, jak również skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania.

 

8. Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Usługobiorcy przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Ogłoszeń dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie i wybranej kategorii Ogłoszeń. Ogłoszenia są domyślnie plasowane według daty ich dodania, przy czym Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili skorzystania z opcji sortowania według innych dostępnych kryteriów.

 

9. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

 

9) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. 1. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Bank-nieruchomosci.pl lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.
 2.  

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. W przypadku Usługobiorców – ogłoszeniodawców może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń wystawianych przez tych Usługobiorców w Bank-nieruchomosci.pl. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:

   a) Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:

       I. podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);

      II. wystawienie Ogłoszenie (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;

      III. wystawienie Ogłoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza warunki wystawiania Ogłoszeń wskazane w Regulaminie;

      IV. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców w ramach korespondencji prywatnych, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron;

      V. wystawianie przez Usługobiorcę Ogłoszeń w innym celu niż wynikający z treści i przedmiotu Ogłoszenia;

      VI. działania danego Usługobiorcy grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;

      VII. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy;

      VIII. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;

      IX. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę.

   b) Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do niektórych funkcjonalności poszczególnych Usług Elektronicznych, np. wyłączeniu niektórych funkcjonalności Konta (np. możliwości prowadzenia korespondencji prywatnych).

   c) Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Usługobiorcy dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych, np. zawieszeniu możliwości korzystania z Konta. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń.

   d) W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.

   e) Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.  Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Usługobiorcy.

   f) Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Usługobiorcą umowy o korzystanie z usług i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 8.2 lit. a) Regulaminu.

   g) W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

   h) W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:

      I. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,

      II. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,

      III. może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

 

   i) Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku, gdy może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

   j) W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 12 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Usługobiorcy dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.

 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Bank-nieruchomosci.pl, w tym w ramach Ogłoszeń, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia tych treści. Usługodawca zastrzega sobie również prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany zdjęć lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach Ogłoszenia, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Serwisu.

 

4. Zakończenie Usługobiorcy dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

 

10) PLASOWANIE OGŁOSZEŃ

 

 1. 1. Usługodawca może stosować w Bank-nieruchomosci.pl plasowanie Ogłoszeń, co polega na przypisywaniu określonym Ogłoszeniom wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania otrzymywanych przez Usługobiorcę po skorzystaniu z Wyszukiwarki niż pozostałym Ogłoszeniom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
 2.  

2. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:

   a) data dodania Ogłoszenia w Serwisie Internetowym bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Usługobiorcę stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania;

   b) umieszczenie Ogłoszenia we właściwej kategorii,

   c) zastosowanie w tytule i treści Ogłoszenia wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;

   d) jakość prezentacji Ogłoszenia, cechy wizualne oraz ich opis;

   e) dodanie zdjęć w Ogłoszeniu, w tym również liczba dodanych zdjęć.

 

3. Parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń w Bank-nieruchomosci.pl mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Usługobiorcy znalezienie interesującego go Ogłoszenia, a z drugiej strony zwiększyć ogłoszeniodawcom szansę dotarcia ze swoimi Ogłoszeniami do docelowej grupy odbiorców.

 

DOSTĘP DO DANYCH W BANK-NIERUCHOMOSCI.PL

 

 1. 1. Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Bank-nieruchomosci.pl lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Bank-nieruchomosci.pl:

   a) Usługobiorca, który nie posiada Konta: dane ogólnodostępne w Bank-nieruchomosci.pl podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Usługobiorców zamieszczone przez nich w ramach Ogłoszeń (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, nazwa firmy, adres, lokalizacja, numer telefonu, awatar) i inne potencjalne dane zawarte w opisach poszczególnych Ogłoszeń dostępnych w Bank-nieruchomosci.pl, w tym również informacje dotyczące przedmiotów, których dotyczą Ogłoszenia;

   b) Usługobiorca, który posiada Konto: danie takie jak w pkt. 10.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z Bank-nieruchomosci.pl (w tym informacje udostępnione w ramach Konta).

   c) Usługobiorca, który posiada Konto i zamieszcza Ogłoszenie: dane takiej jak w pkt. 9.1 lit. a) oraz lit. b) powyżej, a dodatkowo informacje o historii zamieszczanych przez siebie Ogłoszeń, a także informacje udostępnione mu dobrowolnie przez innego Usługobiorcę w trakcie korzystania z Funkcji „Złóż propozycję ceny” lub z Formularza Zapytania, informacje podane przez siebie dobrowolnie w Ogłoszeniach,

   d) Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Usługobiorcę korzystającego z Bank-nieruchomosci.pl, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Usługobiorcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.

 

KONTAKT Z BANK-NIERUCHOMOSCI.PL

 

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: biuro@bank-nieruchomosci.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Bank-nieruchomosci.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE BANK-NIERUCHOMOSCI.PL

 

 1. 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@bank-nieruchomosci.pl.
 2.  

2. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumenta brak ustosunkowania się do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za zasadną.

 

14) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami oraz zawieranych przez nich umów z Usługodawcą.
 2.  

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bank-nieruchomosci.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

4. Zawarte w niniejszym punkcie 13. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

15) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

16) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. 1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2.  

2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 

3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy oraz ukrycia wszystkich Ogłoszeń Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

 

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego (jeżeli takie opłaty zostałyby wprowadzone), a w przypadku braku opłat – do wysokości 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku niekorzystania z żadnej Usługi Elektronicznej lub niezwiązanych z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 

5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

 

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

17) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 

 1. 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2.  

2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

 

3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

 

4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

 

5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

 

18) PRAWA AUTORSKIE DO BANK-NIERUCHOMOSCI.PL ORAZ TREŚCI USŁUGOBIORCÓW

 

 1. 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2.  

2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 

3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4. Usługobiorca zamieszczający w Bank-nieruchomosci.pl treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Bank-nieruchomosci.pl. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, Usługobiorca obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia.

 

5. Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w Bank-nieruchomosci.pl treści, do których prawa autorskie lub inne  wymagane prawem zezwolenia przysługują Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Usługobiorców Bank-nieruchomosci.pl oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Usługodawcy za pośrednictwem profili Bank-nieruchomosci.pl w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Bank-nieruchomosci.pl oraz w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

19) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. 1. Umowy zawierane poprzez Bank-nieruchomosci.pl zawierane są w języku polskim.
 2.  

2. Zmiany Regulaminu:

   a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

   b) Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 18.2 lit. d) i e) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

   c) W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.

   d) W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz wykonane i realizowane umowy.

   e) Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 18.2 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:

      I. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;

      II. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

   f) W przypadkach, o których mowa pkt. 18.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Bank-Nieruchomości.pl