Bank Nieruchomości

Działka inwestycyjna, 10500m2, Słupno, Radzymin

Słupno, wołomiński, mazowieckie

11 000 PLN /mc

Działka inwestycyjna, 10500m2, Słupno, Radzymin | Zdjęcie główne
Działka inwestycyjna, 10500m2, Słupno, Radzymin | Zdjęcie 1
Działka inwestycyjna, 10500m2, Słupno, Radzymin | Zdjęcie 2
Działka inwestycyjna, 10500m2, Słupno, Radzymin | Zdjęcie 3
Działka inwestycyjna, 10500m2, Słupno, Radzymin | Zdjęcie 4

Opis

Biuro nieruchomości DOMIwa oferuje działkę budowlaną o powierzchni 10253 m i wymiarach ok. 171x64x151m. Mieści się ona w miejscowości Słupno k/ Radzymina, w odległości około 150m od trasy Warszawa-Radzymin (ul. Bohaterów Radzymina 1920) oraz 2300m od trasy S8. Położenie to czyni ją świetną ofertą inwestycyjną. Działka znajduje się na terenie poeksploatacyjnym zrekultywowanym w drugiej połowie lat '90. Jest gotowe nowe studium. Na przełomie lat 2021/2022 planowane jest pierwsze wyłożenie nowego planu, według którego teren ma uzyskać status produkcyjno-usługowy.

Istnieje możliwość podziału działki przed sprzedażą do uzgodnienia w drodze negocjacji z właścicielem.

Działka: - jest płaska, porośnięta trawą, - jest niezabudowana, - ma dostęp do mediów miejskich (wodociąg, prąd, gaz).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla działki stanowi: Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca o charakterze miejskim lub willowym/Usługi różne Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca o charakterze miejskim lub willowym Dopuszcza się zabudowę bliźniaczą, jeżeli w wyniku podziałów własnościowych wydzielono działki zbyt wąskie dla lokalizacji zabudowy wolno stojącej, oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 2 kondygnacje. Dopuszcza się realizację obiektów usługowych wbudowanych lub wolno stojących o uciążliwości nie przekraczającej granic działki budowlanej. Zaleca się stosowanie dachów pochyłych oraz form architektonicznych zharmonizowanych z otoczeniem. Zakazuje się realizacji budynków gospodarczych wolno stojących, z wyjątkiem garaży. Zakazuje się budowy szklarni oraz prowadzenia hodowli roślinnej lub zwierzęcej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki. Nakazuje się zachowanie co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 10. Nakazuje się wydzielenie niezbędnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów mieszkańców i użytkowników w granicach działki budowlanej.10.Dla terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN2, położonych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, określonych oznaczeniem graficznym na rysunku planu, obowiązują ustalenia 4 i 5. 11.Dla terenów zabudowy jednorodzinnej MN2, położonych na obszarze objętym strefą ochrony Konserwatora Zabytków, obowiązują ustalenia 4. 12.Dla terenów położonych w granicach części A, B, C, D, E i F planu w skali 1:1000 obowiązują ustalenia zapisane w rozdziale 12. 13.Dla terenów, dla których nie sformułowano szczegółowych zasad podziału na działki budowlane, obowiązują zasady wynikające z Działu II Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 46, z późniejszymi zmianami/. 26Usługi różne Przeznaczenie terenu pod funkcje usługowe różne oznacza się symbolem U na rysunku planu w skali 1:5000 oraz na częściach A, B, C i E rysunku planu w skali 1:1000. Na terenach oznaczonych symbolem U dopuszcza się lokalizację wszystkich rodzajów obiektów usługowych, pod następującymi warunkami:1) uciążliwość obiektów usługowych nie przekroczy granic działki budowlanej, 2) lokalizacja obiektu o wybranej funkcji usługowej będzie zgodna z warunkami i ograniczeniami ustalonymi w planie dla terenu, 3) w projekcie zagospodarowania terenu zostanie wykazane, że działka budowlana jest odpowiednia dla lokalizacji wybranej funkcji usługowej pod względem położenia, wielkości, dojazdu i uzbrojenia technicznego. Dla każdego rodzaju funkcji usługowej obowiązują odrębne ustalenia zapisane w niniejszej uchwale. W stosunku do obiektów lokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta obowiązują ustalenia 13. W stosunku do obiektów lokalizowanych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują ustalenia 4 i 5. W stosunku do terenów położonych w granicach części A, B, C i E rysunku planu w skali 1:1000 obowiązują ustalenia zapisane w rozdziale 12.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę transakcji: - pomoc w uzyskaniu finansowania, - pomoc prawną, - pomoc w prowadzeniu negocjacji, - pomoc w uzyskaniu potrzebnych dokumentów. Pomoc w zakresie wszelkich spraw związanych z załatwieniem finansowania nieruchomości jest usługą bezpłatną.

722 020 599 to numer, pod którym czekamy na Państwa pytania i możecie Państwo umówić się na obejrzenie działki.

Bardzo polecamy i zapraszamy do oglądania DOMiwa Nieruchomości Mazowieckie

DODATKOWE INFORMACJE: Prąd: jest Gaz: jest Woda: miejska Kształt działki: trapez Długość działki: 65 Szerokość działki: 170 Typ działki: inwestycyjna

DANE KONTAKTOWE: Admin Admin biuro@domiwa.nieruchomosci.pl

LINK DO OFERTY: http://domiwa.nieruchomosci.pl/numer/123

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Informacje o nieruchomości

  • Cena: 11 000/mc

  • Powierzchnia: 10,253.00 m2

  • Ogłoszenie od: Agencji

  • Sypialnie:

  • Łazienki:

  • Nieruchomość: Działka

  • Rodzaj ogłoszenia: Wynajem

  • Data wygaśnięcia: 19-04-2026

Informacje dodatkowe

Informacje o ogłoszeniu dodanym przez agencję

Oferta 123W

Opiekun oferty: Admin Admin, tel Brak

Udostępnij ogłoszenie

Lokalizacja

Słupno, wołomiński, mazowieckie

Wyświetlenia