Bank Nieruchomości

Jakie funkcje spełnia rynek nieruchomości? Znaczenie rynku nieruchomości dla gospodarki.

Funkcje rynku nieruchomości

 

Abraham Maslow, autor słynnej teorii hierarchii potrzeb, klasyfikuje potrzebę mieszkaniową jako podstawową i niezbędną w życiu człowieka. Bez wątpienia dobrem, który zaspokaja zapotrzebowanie oraz popyt na tą funkcję jest nieruchomość, której funkcja mieszkaniowa stanowi sens jej istoty. Zdecydowana większość gospodarstw domowych traktuje nieruchomość jako czynnik determinujący i warunkujący godziwe warunki życiowe. Funkcja użytkowa to funkcja fundamentalna, ale tylko jedna z wielu funkcji, którą w gospodarce i społeczeństwie realizuje nieruchomość. Istotna rola jaką nieruchomość odgrywa w gospodarce bierze się z faktu, iż nieruchomość nie jest jedynie przedmiotem konsumpcji, ale w istocie traktuje się ją jako kapitał, który zapewnia korzyści dla właściciela oraz dla gospodarki krajowej i lokalnej.

Sektor nieruchomości odpowiada za kilka bardzo ważnych funkcji w rozwiniętej gospodarce rynkowej, mając znaczący wpływ zarówno na stabilność gospodarczą jak i warunki do wzrostu gospodarczego. Czynnikami tymi są:

-  Czynnik produkcyjny - nieruchomość jako baza kapitałowa dla wytwarzania produktów i usług

-  Zapewnienie przestrzeni dla bytowania, wypoczynku i działalności społecznej gospodarstw domowych i działalności gospodarczej

-  Przedmiot długoterminowych inwestycji i lokaty kapitału

-  Wewnętrzna wartość kapitałowa dzięki której nieruchomość może stanowić źródło dochodu

- Sektor nieruchomości jako całość generuje znaczące efekty mnożnikowe w obrocie gospodarczym dzięki licznym rozwiązaniom rzeczowym i finansowym kreującym popyt na towary i usługi wytworzone przez krajową gospodarkę.

Wszystkie powyższe czynniki wpływają pośrednio i bezpośrednio na kwestie takie jak PKB, stymulowanie popytu konsumpcyjnego, oraz relację kredytu hipotecznego do PKB.

 

Rynek nieruchomości jako część rynku finansowego

 

Rynek nieruchomości będąc płaszczyzną i wymiarem funkcjonowania nieruchomości, składa się na część rynku kapitałowego, wykazując korelacje z jego innymi elementami, a więc rynkiem papierów wartościowych, rynkiem kredytów i rynkiem czynników produkcji. Nieruchomości, w szczególności gruntowe, obok kapitału i pracy, stanowią jeden z podstawowych czynników produkcji w ekonomii, stąd też nieruchomości mają bardzo istotny wpływ na gospodarkę. Mówiąc o sektorach w gospodarce na które oddziaływuje rynek nieruchomości, należy wyróżnić, sektor finansowy, wynikający z potrzeb związanych z finansowaniem działań na rynku nieruchomości, oraz sektor budownictwa, wynikający z potrzeb związanych z procesem inwestycyjnym.

Rynek nieruchomości wymusił niejako na sektorze finansowym stworzenie wielu specyficznych rozwiązań. Należy do nich zaliczyć produkty kredytowe związane z zakupem lub z inwestycjami w nieruchomości (np. kredyt hipoteczny), produkty ubezpieczeniowe dla transakcji nieruchomościowych, czy też specjalny leasing na nieruchomości. Ponadto powstały specjalne instytucje finansowe związane z rynkiem nieruchomości, takie jak: banki hipoteczne, towarzystwa kredytowe, kasy mieszkaniowe. Rynek nieruchomości jest także mocno związany z samym sektorem inwestycyjnym, który z kolei wywiera ogromny wpływ na rozwój ważnego sektora gospodarki jakim jest budownictwo. Proces inwestycyjny wymaga projektowania, zakupu materiałów budowlanych, zaangażowania specjalistycznego sprzętu i siły roboczej. Realizacja inwestycji w sposób oczywisty zwiększa podaż na rynku nieruchomości. Dokonując takiej inwestycji, inwestor zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio przyczynia się do wzrostu PKB.

 

Znaczenie rynku nieruchomości dla gospodarki 

 

Oprócz wspomnianej już funkcji mieszkaniowej, inną podstawową funkcją jaką pełni rynek nieruchomości jest funkcja wymiany. Pozwala ona efektywnie alokować prawa majątkowe i wtórnie dystrybuować przeznaczenie przestrzeni w zależności od preferencji inwestorów oraz jej bieżących użytkowników. Rozwinięte i efektywnie funkcjonujące procesy oraz mechanizmy gospodarcze prowadzą do prawidłowego w sensie ekonomicznym wykorzystania potencjału nieruchomości. Rynek, w odpowiedzi na podstawowy problem ekonomii jakim jest problem rzadkości, dokonuje podziału niewystarczającego towaru, jakim jest nieruchomości. Przydziela je, za pośrednictwem mechanizmu cenowego i rynkowego. Rynek nieruchomości utożsamiany jest z mechanizmem, dzięki któremu dobra i usługi podlegają wymianie; to mechanizm odpowiadający zarówno na potrzeby uczestników tego rynku, jak i interwencje polityczne i rządowe.

Kolejną ważną kwestią, którą spełnia rynek nieruchomości w gospodarce jest funkcja informacyjna - rynek poprzez cenę sygnalizuje wartość wymienną różnych nieruchomości, co umożliwia wykreowanie i ustalenie wartości nieruchomości w świadomości podmiotów funkcjonujących na rynku, a więc właściciela, i potencjalnego nabywcy/inwestora.

Funkcja korygowania wykorzystania przestrzeni jaką spełnia rynek nieruchomości, występuje w sytuacji, w której zabudowana przestrzeń będzie generowała zbyt niski dochód, w relacji do jej potencjału dochodowego, właściciel, zarządca, inwestor, w myśl teoriiracjonalnego wyboru, będzie starał się zmaksymalizować i poprawić ten aspekt w posiadanejprzez siebie nieruchomości. Dlatego też, zakładając, że przykładowo; zabudowania, wykazują niską wartość w relacji do wartości gruntu, postawione w ich miejsce zostaną nowe budynki. Analogicznie, jeśli popyt na daną przestrzeń zmniejszy sie, prawdopodobieństwo wzniesienia nowych budynków proporcjonalnie maleje.

Przedstawione funkcje mogą być prawidłowo pełnione jedynie w warunkach zdrowej, w sensie ekonomicznym, gospodarki rynkowej. Na rynkach, na których występuje niedostatek sygnałów i informacji cenowych, powstają drogie i nieefektywne łady i struktury terenów miejskich, a to z kolei doprowadza do tzw. misalokacji przestrzennej, funkcjonalnej, lokalizacyjnej i podmiotowej.

    Udostępnij

Komentarze

Brak komentarzy - bądź pierwszym użytkownkiem, który skomentuje ten artykuł

Aby dodać komentarz, zarejestruj się

Zarejestruj się

Popularne artykuły

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Zakres cenowy oraz obszar porozumienia w nieruchomościach. ...

Czym jest zakres ceny i obszar porozumienia? Elastyczny sposób na wycenę nieruchomości  ...

Obrazek opisujący artykuł zatytułowany na portalu bank-nieruchomosci.pl

Jak znaleźć informacje o działce lub o właścicielu dzi...

  Jak znaleźć właściciela działki? Chciałbyś dowiedzieć się kto jest właśc ...

Dołącz już dziś

Miej udział w dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości